PERSIDANGAN ANTARABANGSA FIQH SEMASA & PERUNDANGAN ISLAM (PAFSPI) 2015

00 Cover Prosiding PAFSPI

Prosiding Lengkap

Muka Depan

Senarai Kandungan

Beberapa Masalah Alam Sekitar Menurut Islam
Abdul Basir bin Mohamad

Penghinaan Mahkamah Di Mahkamah Syariah Malaysia
Hariani Mohamad, Zuliza Mohd Kusrin & Mohd Zamro Muda

Hukum Perkongsian Susu Ibu Di Hospital Dan Cadangan Pelaksanaan
Muhammad Yamin bin Ismail

Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam
Ruslan Abdul Gani, SH.MH

Fiqh Versi Alam Melayu : Satu Analisis Sejarah
Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahmad Farid Abdul Jalal, Badlihisyam Mohd Nasir, Wan Zailan Kamarudin Wan Ali, Abdul Halim Ismail, Nor Adina Abdul Kadir, Amirulhakim bin Ahmad Nadzri, Amienah binti Ridzwan @ Ridz & Mohd Emran bin Mohd Noor

Ketokohan Imam ‘Asim Al-Kufi Dan Sumbangannya
Mohd Nazir bin Kadir

Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia (Mencari Titik Temu Antara Fiqh dan Filsafat)
H. Amhar Rasyid Lsc. MA

Penambahbaikan Isi Kandungan Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Islam: Satu Tinjauan
Kamarul Mutminah Bt Yusof & Zuliza Bt Mohd Kusrin

Bahasa Inggeris Sebagai Medium Pengajaran Di Sekolah Agama: Kajian Di Sri Ayesha Islamic School, Bangi, Selangor D.E
Ibnor Azli Ibrahim, Siti Hawa Jaafar & Mohd Hafiz Safiai

Retaining the Usage of Islamic Terms in World Englishes: An Assessment
Sakinah binti Mohamad @ Md.Som & Nabilah binti Zainal

Penggunaan Teknologi Di Dalam Pendidikan Awal Islam Kanak-Kanak
Mohammad Rahimee Ibrahim

Transformasi Pendidikan Bagi Membina Kemampanan Identiti Remaja Muslim
Mohd Fadzil bin Jamal, Nurul Aini binti Hasim, Nurul Hidayah binti Mohd Salleh & Mohammad Saih bin Md Daud

Kepentingan Mempelajari Dan Menguasai Ilmu Bahasa Arab Dalam Mengistinbat Hukum Fiqah Menurut Imam Al-Shafie
Fareed Awae, Ahmad Al Hafiz bin Rustam, Shahrulnizam bin Abu Sukor & Sumaiyah binti Mohamad Najib

Kontribusi Masyarakat Eropa Terhadap Gelombang Pengungsi Syria
Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI

Perbandingan Sanksi Pidana Pemberontakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam
H. Ishaq, S.H.,M.Hum

Perempuan Dalam Arus Politik Lokal
Dedek Kusnadi

Politik Hukum Islam Melayu Jambi (Studi Atas Adat Besendi Syarak, Syarak Besendi Kitabullah Dan Hubungannya Dengan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam Di Jambi
Bahrul Ulum

Tanggungjawab Terhadap Aset Dalam Al-Ijārah Thumma Al-Bayᶜ (AITAB) Menurut Perspektif Fiqh
Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul Ghani & Nur Hidayah Hamizah bt. Mat Tohid

Status Pemilikan Aset Dalam Kontrak Istiṣnāʿ Sebelum Penyerahan
Lokmanulhakim Hussain

Penyelesaian Kemungkiran Dalam Kontrak Hutang Perbankan Menurut Perspektif Islam
Mat Noor Mat Zain, Norwajia Umi Ismail, Salmy Edawati Yaacob & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Pelaburan Dana Sedekah Menurut Perspektif Syariah: Satu Tinjauan
Mohd Hafiz Bin Mohd Dasar & Hamdana Bte Abd Hafidz

Parameter Pilihan Pengguna Islam Dalam Produk Pembiayaan Perumahan Berasaskan Maqasid Syariah
Zamzuri Zakaria & Farah Farhanah

Kajian Konsep al-Waᶜd dan al-Waᶜdan menerusi Kaedah “Lock Price” dalam Urusniaga Bertangguh Emas Fizikal
Muhamad Zuhaili Saiman & Ahmad Dahlan Salleh

Pembiayaan Peribadi Penjawat Awam Di Institusi Perbankan Kajian Di Negeri Melaka
Ab.Rahim Bin Ibrahim, Mohd Azam Bin Hj Yahya, Noor Jeffri Bin Abdul Wahab, Shahrul Hilmi Bin Othman & Mohamad Taufiq Bin Mukhtar

Kepekaan Guru Agama Terhadap Produk Halal: Tinjauan Di Sekolah Rendah Agama Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim & Norsuriati Hasliza Md Zain

Kewarisan dalam Konteks Indonesia
Yuliatin, MHI

Signifikan Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta Orang Islam Di Malaysia
Mohd Zamro bin Muda & Noor Lizza binti Mohamed Said

Wasiat Manfaat Harta Dalam Islam
Noor Lizza Mohamed Said

Wakaf Pendidikan Tinggi Pertama Di Malaysia
Mohd Syakir Mohd Taib, Wan Kamal Mujani & Ermy Azziaty Rozali

Justifikasi Hukum Syarak Ke Atas Amalan Adat Perpatih Dalam Pewarisan Tanah Adat/Ulayat Di Indonesia Dan Malaysia
Muhammad Aunurrochim, Nik Rahim Nik Wajis, Mualimin Mochammad Sahid, Setiyawan Gunardi, Mohd. Nasir Abdul Majid, Mariam Saidona Tagaranao & Nuur Athirah Ramli

Pelaksanaan Zakat Pertanian Oleh Komuniti Muslim Di Mukim Lanas, Keningau, Sabah
Mohd Faizal Noor Bin Ariffin & Che Maryam Binti Ahmad

Analisis Modul Makanan Ubah Suai Genetik (Gmf)
Mohd Izhar Ariff bin Mohd Kashim & Sharif Bin Mohd Tahir

Konsep Kesamarataan Gender dalam Perkahwinan Menurut CEDAW dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984
Zuliza Mohd Kusrin & Muhammad Hazuman Zulkifli

Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumahtangga: Sorotan Literatur
Mohd Shukri Bin Ahmad Termizi & Che Maryam Ahmad

Prosedur Dan Tempoh Masa Perbicaraan Kes Permohonan Kebenaran Poligami Di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
Ana Faiza Md Nor & Zuliza Mohd Kusrin

Perkembangan Dan Cabaran Pelaksanaan Undang-Undang Hudud Di Malaysia
Mohd. Nasran Mohamad, Zuliza Mohd Kusrin, Nurhafilah Musa, Anwar Fakhri Omar & Mohd Zamro Muda

Konsep Tatacara Penahanan Pra Perbicaraan Suspek Jenayah Menurut Islam
Wafaa’ Binti Yusof & Anita Abdul Rahim

Tatacara Tangkapan Kanak-Kanak Yang Berkonflik Dengan Undang-Undang Jenayah Syariah : Analisis Perundangan Dan Amalan Di Malaysia
Wafaa’ Binti Yusof & Anita Abdul Rahim

Naratif Undang-Undang Hudud Menerusi Khutbah di Masjid Malaysia
Mohd Al Adib Samuri

Tekanan Mental Dalam Fasakh: Tinjauan Terhadap Amalan Dan Prosedur Di Malaysia
Siti Shamsiah Md Supi & YAA Datuk Abdul Walid Abu Hassan

Elemen Balasan Dalam Pembentukan Kontrak: Perbandingan Antara Undang-Undang Malaysia dan Inggeris
Mastura binti Mohd Zain

حقوق المتهم في التشريع الاسلامي: دراسة تحليلية
Ahmad Muhammad Husni et. al.

 الاستحالة ومستجدّاتها في منتجات التّجميل والتّنظيف: دراسة فقهيّة
Muneer Ali Abdul Rabb