KOLOKIUM SISWAZAH SYARIAH PERINGKAT KEBANGSAAN (KOSIS 2015)

KOSIS2015 Depan KOSIS2015 Belakang

Tajuk: Prosiding Kolokium Siswazah Syariah Peringkat Kebangsaan 2015
Penyunting: Salmy Edawati Yaacob, Ahmad Dahlan Salleh
Tarikh: 24 November 2015
Tempat: Bilik Seminar, Masjid Hasanah, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan
Anjuran: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
ISBN: 9-789670-913148

Muka Depan & Senarai Kandungan

Kesan Hukum Terhadap Perselisihan Fuqaha’ daripada Huruf al-Jar
Abdul Rahim Bin Mohd Din & Ahmad Dahlan Bin Salleh

 

Amalan Rawatan Reiki (Aura) Menurut Perspektif Islam
Ahlam Binti Ibrahim & Abdul Basir Mohamed

Tempoh Masa Perbicaraan Kes Permohonan Kebenaran Poligami : Suatu Tinjauan Di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor
Ana Faiza Md Nor & Zuliza Mohd Kusrin

Halalan Tayyiban Terhadap Pemberian Drug Veterinar dan Bahan Kimia Kepada Haiwan Ternakan : Satu Tinjauan Literatur
Raden Siti Hawa Binti Radin Mokhtar & Abdul Basir Bin Mohamad

Sejauh Mana Ketepatan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Islam Dalam Perlaksanaan Hukuman Mati Di Malaysia
Faizah Binti Zainudin

Spekulasi Keuntungan dalam Jualan Bertangguh : Analisis Perbezaan Pengamalan Perbankan Islam dan Konvensional
Muhamad Zuhaili Saiman & Ahmad Dahlan Salleh

Nusyuz dan Syiqaq dalam Rumahtangga: Sorotan Literatur
Mohd Shukri Bin Ahmad Termizi & Che Maryam Ahmad

Konsep dan Parameter (Ḍawābiṭ) al-Ḍarūrah Dalam Fiqh: Satu Tinjauan Literatur
Mohd Salehin bin Sopian & Muhammad Zaini bin Yahya

Sejauh Manakah Fatwa Menjadi Autoriti Di Mahkamah Syariah Malaysia?
Mohd Kamel Mat Salleh , Mohd Al Adib Samuri & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Produk Sertu Moden : Kajian Isu-Isu Semasa Tentang Kenajisan Anjing Dan Babi
Afriyanto & Noor Lizza Mohamed Said

Pelaksanaan Ibadat Khusus Dalam Kalangan Komuniti Muslim Di Mukim Lanas, Keningau, Sabah
Mohd Faizal Noor Bin Ariffin & Che Maryam Binti Ahmad

Kritikal Literatur Terhadap Tadbir Urus Dan Pengawalseliaan Ar-Rahnu Di Malaysia
Asiah Alkharib Shah & Salmy Edawati Yaacob

Analaisis Syara’ Terhadap Amalan dan Pelaksanaan Komisen Ejen Takaful: Satu Sorotan Literatur
Muhammad Syahmi Bin Bani Amin & Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani

Penguatkuasaan Kes Kesalahan Mengajar Tanpa Tauliah di Malaysia: Isu Dan Cabaran
Nur Hazirah Binti Zainal Abidin & Zaini Nasohah

Sorotan Literatur Berhubung Dengan Kedudukan Saudara Baru Dalam Pewarisan Harta Pusaka Di Malaysia
Nurul ‘Izzah Baharudin & Noor Lizza Mohamed Said

Maqᾱṣid Sharḭᶜah dan Pengaplikasiannya dalam Takᾱful di Malaysia
Mohammad Talhah Alimin @ Ab Aziz & Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Keanggotaan Pelajar Dalam Koperasi Sekolah Menurut Prinsip Ahliyyah Dari Persfektif Islam
Muhamad Fairus Bin Sharrif & Nik Rahim Bin Nik Abdul Ghani

Aplikasi Kaedah al-asl fi al-ᶜibᾱdah al-manᶜ Dalam Isu-isu Semasa
Ahmad Rifa’i Muhammad & Zaini Yahaya

Keperluan Semak Semula Silibus Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Islam Menurut Maqasid Syariah
Kamarul Mutminah Yusof & Zuliza Mohd Kusrin

Isu Perundangan Pegawai Penguatkuasa Agama Islam Di Malaysia
Zakaria Yahya & Mohd al-Adib Samuri

Konsep Disorder of Sex Development (DSD) danPerbezaannya dengan Khunsa  Musykil
Anisatul-Qalbi Mohd Sofiyuddin, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Ani Amelia Zainuddin

Aplikasi Wakalah Dalam Pengurusan Ibadah Qurban: Satu Sorotan Literatur
Atif Adnan & Nik Abd. Rahim Nik Abd. Ghani

Kehendak Pengguna Dalam Pembiayaan Perumahan : Sorotan Literatur
Farah Farhanah Safie & Zamzuri Zakaria

Konsep Persamaan Gender dalam Perkahwinan Menurut CEDAW dan Perundangan Keluarga Islam di Malaysia
Hazuman Zulkifli & Zuliza Mohd Kusrin

Peranan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Dalam Menyantuni Akhlak Kanak-Kanak Di Masjid Mengikut Pandangan Syariat Islam
Mohd Ridhuwan Remly, Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Siti Nor Azimah Sabaruddin & Shafiza Safie

Peranan Dan Cabaran Baitulmal Dalam Pengurusan Harta Pusaka Di Negeri Sembilan: Satu Tinjauan Literatur
Syamsul Rusydi & Md. Yazid Ahmad

Konsep Wakaf Harta Intelek
Siti Syarwani Ghazali & Mohd Zamro Muda

Kesedaran Pengguna Muslim Dalam Pembelian Bahan-Bahan Bakeri Halal: Sorotan Literatur
Siti Musfiroh Binti Basarud-din & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim

Penentuan Hukum Makanan Ubah Suai Genetik (Gmf) Berasaskan Dna Sintetik Haiwan Bernajis
Sharif Mohd Tahir & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Pembiayaan Rumah Menerusi Kontrak Musharakah Mutanaqisah Di Institusi Perbankan Islam Malaysia. Pendekatan Sorotan Literatur Sistematik
Rahisam Ramli & Ahmad Dahlan Salleh

Pengurusan Dana Kebajikan Menurut Perspektif Islam: Satu Sorotan Literatur
Nurul Syahirah Binti Muhamad & Mat Noor Bin Mat Zain

Tanggunggjawab berkaitan Aset Dalam Instrumen Pembiayaan Kenderaan Berasaskan Kontrak Al-Ijarah Thumma Al-Bayᵓ Di Bank Rakyat : Satu Sorotan Literatur
Nur Hidayah Hamizah Binti Mat Tohid & Nik Abdul Rahim Bin Nik Abdul Ghani

Sokongan Kerajaan Dan Cabaran Ibubapa Terhadap Pengurusan Anak Kelainan Upaya (Oku) Muslim Di Negeri Selangor
Nur Hasanah Ishar & ZulizaMohd Kusrin

Hukuman Alternatif: Ta’dib Dalam Hukuman Di Mahkamah Syariah
Norliana Zaimon & Mohd Al Adib Samuri

Doktrin Al-Hajah Tunazzal Manzilat Al-Darurah Dalam Isu Perubatan Moden
Norkhairatul Hafizah Binti Kamis & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim

Implikasi Akta Perkhidmatan Kewangan Islam Ke Atas Industri Takaful Di Malaysia : Penumpuan Terhadap Peranan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Takaful
Noor Arijan Binti Enche Mohd Jeperi

Kedudukan Mal Am Di Majlis Agama Islam Negeri (Main) Dalam Membangun Sosio Ekonomi Negara
Nadiah binti Rasid & Mat Noor Mat Zain

Analisis Fiqh Terhadap Perlaksanaan Hibah cUmra dan Ruqba dalam Industri Perancangan dan Pengurusan Harta di Malaysia
Muhammad Fadzil ‘Athif & Noor Lizza Mohamed Said

Legitimasi Peruntukan Hukuman Dalam APKI 2013 Menurut Perspektif Syariah
Muhammad Adlani Mohd Rosdi & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani