PROSIDING KOLOKIUM SISWAZAH JABATAN SYARIAH 2013

23 DISEMBER 2013
BILIK SEMINAR SISWAZAH 1
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM

photo_2016-02-16_18-16-10

Muka Depan & Senarai Kandungan

Konsep Keperluan Menurut Islam
Ahmad Kamri bin Abdul Mubi & Muhammad Nazir bin Alias

Perbezaan Sunni dan Syiah Imamiyyah dalam Bab Solat
Muhammad Bin Othman & Mohammad Zaini Bin Yahaya

Metodologi Penulisan Kitab Al-Waraqāt karangan Imām al-Ḥaramayn al-Juwayni
Muhamad Waqiyuddin Md Rofiee & Mohammad Zaini Bin Yahaya

LGBTIQ dari Aspek Hak Asasi di Malaysia
Nurul Husna Bt Arshad &. Zuliza Bt. Mohd Kusrin

Penularan Wabak Hiv/ Aids di Kalangan Penagih Dadah Suntikan & Darurat Menurut Perundangan Islam
Mohd Salleh Bin Ariff & Ahmad Dahlan bin Salleh

Penggunaan Partikel Nano Emas dalam Inovasi Perubatan dan Kosmetik Menurut Perspektif Islam
Nuraili @ Nazimah Hamali & Ahmad Dahlan Bin Salleh

Perintah Pemenjaraan Terhadap Pesalah Kanak-Kanak di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Islami
Muhammad Shaiffudin Abu Bakar & Mohd Al Adib Bin Samuri

Perintah Khidmat Masyarakat dalam Dunia Global: Kajian Awalan bagi Pelaksanaan di Mahkamah Syariah Malaysia
Arifah Rahimah Ismail & Mohd Al Adib Samuri

Ruju’: Kaedah dan Aplikasi Kajian Kes di Mahkamah Syariah Seremban
Nur Majidah Binti Majemi & Zaini Nasohah

Hak Warga Emas Menurut Perspektif Islam
Suziana Bt. Ishak & Zuliza Mohd Bt. Kusrin

Kesan Pemelukan Islam Ibu atau Bapa terhadap Hadanah dan Penjagaan Anak: Pengharmonian Pertikaian antara Perundangan Islam dan Sivil
Liyana Binti Sihar & Mohd Al-Adib Bin Samuri

Analisis Penghakiman Kes-Kes Hadhanah dari Aspek Maslahah: Kajian Literatur
Ruhmawati Binti Khuzaimah & Zaini Bin Nasohah

Hikmah Hukuman Bunuh Ke Atas Murtad: Konteks Kebebasan Beragama dan Paksaan dalam Agama
Muhamad Zuhaili Saiman & Ahmad Dahlan Bin Salleh

Konsep Semak dan Imbang menurut Islam dan Aplikasinya dalam Sistem Kehakiman Islam di Malaysia
Rohida Binti Asrani & Zuliza Bt. Mohd Kusrin

Fungsi & Bidang Kuasa Majlis Agama Islam
Muhammad Haniff Baderun & Zuliza Bt. Mohd Kusrin

Perintah Khidmat Masyarakat Terhadap Pesalah Jenayah: Konsep dan Amalan di Negara-Negara Barat

Arifah Rahimah Ismail & Mohd Al Adib Bin Samuri

Pembaharuan Metode Agihan Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Golongan Fakir dan Miskin di Majlis Agama Islam Melaka
Mohammad Azli Ab Rahman & Zaini Bin Nasohah

Saham Wakaf Pahang: Pengurusan dan Isu-Isu Perlaksanaannya
Zool Hilmi Othman & Md Yazid Ahmad

Konsep Takhāruj dalam Hukum Pusaka Islam: Tinjauan di UPPK Kuala Terengganu
Wan Najmiah Bt Wan Mohamad Ali & Md Yazid Ahmad

Pengurusan Dana Wakaf Pendidikan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Satu Sorotan Literatur
Najibah binti Mustaffa & Mohd Zamro bin Muda

Pemilihan Model dan Produk Takaful Keluarga di Syarikat-Syarikat Takaful di Malaysia: Satu Sorotan Literatur
Halimatussaadiah Hairudin, Mat Noor Mat Zain & Salmy Edawaty Yaacob

Peranan Negara dalam Pengurusan Zakat di Indonesia dan Malaysia: Sorotan Literatur
Zulkarnain Muhammad Ali, Shofian Ahmad & Mat Noor Mat Zain

Etika Perniagaan di D’mart: Satu Kajian di Gugusan Chini
Moksam Yaakub & Ahmad Dahlan Salleh

Ketidakseimbangan Pemilikan dalam Aplikasi Musharakah Mutanaqisah: Kajian di Institusi Perbankan Islam
Rahisam Ramli & Ahmad Dahlan Salleh

Perbandingan pengurusan pembiayaan perumahan berasaskan Musharakah Mutanaqisah (MM) dan Bay‘ Bithaman Ajil (BBA) di MayBank Islamik Malaysia Berhad (MIMB): Sorotan Literatur
Abdul Hakim Abd Rahim & Zamzuri Zakaria

al-Muzara’ah: Konsep Pengurusan Projek di FELDA
Rifhan Zafirah Binti Mohd

Model Penaksiran Zakat di Bank-Bank Islam di Malaysia
Siti Sarah Mohamad Noor & Shofian Ahmad

Keberkesanan Wakaf Tunai: Perspektif Prestasi Kutipan Dana Wakaf di Selangor
Dewiyana Binti Saparudin & Md Yazid Bin Ahmad

Koperasi Kredit Tinjauan dari Sudut Sejarah dan Pandangan Ulama Terhadapnya
Mohd Mazli Mohd Aini & Ahmad Dahlan Salleh

Penentuan Saham Patuh Syariah antara Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dengan Pertubuhan Perakaunan dan Pengauditan bagi
Institusi Kewangan Islam Bahrain (AAOIFI)

Abdul Musyrif Bin Mohamad Khalil & Mat Noor Bin Mat Zain

Konflik antara Undang-undang Sivil dan Hukum Syarak dalam Pentadbiran Harta Pusaka di Singapura
Fathiah Binte Padale & Mohd Zamro Bin Muda

Peranan Jawhar dalam Pembangunan Wakaf di Malaysia
Wan Mohammad Hafiz Bin Wan Mat Resab & Dr. Zulkifli Bin Mohammad

أثر النفي والإثبات الحسابي للأهلة في دخول الشهر عند الفقهاء
حسن مولود الشيباني وأحمد دحلان

منظومة الحكم في الإسلام أصل اعتقادي أم فرعي اجتهادي
يوسف كليبي، أحمد محمد حسني، وأنور فخري عمر

مشروعية إنشاء الأحزاب السياسية للأقليات الدينية في الإسلام
يوسف كليبي، أحمد محمد حسني، أنور فخري عمر

قاعدة العادة محكمة وأثرها في الأحوال الشخصية
فاطمة توفيق هدايت وحياة الله لعل الدين