ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 21

isu syariah 21

Muka Depan

Kata Pengantar & Senarai Kandungan

Bab 1
Pendahuluan: Pembudayaan Penulisan Isu-isu Syariah dan Undang-undang Pemangkin Dinamisme Kesarjanaan Islam
Md. Yazid Ahmad, Anwar Fakhri Omar & Mohammad Zaini Yahaya

Bab 2
Perluasan Tafsiran Harta Wakaf
Siti Syarwani Ghazali, Mohd Zamro Muda, Md. Yazid Ahmad & Noor Lizza Mohamed Said

Bab 3
Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM
Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni

Bab 4
Pelaksanaan Permohonan Perintah Faraid Menurut Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah di Malaysia
Md Yazid Ahmad, Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

Bab 5
Kebebasan Kehakiman (Istiqlal al-Qada’) dalam Sejarah Islam
Nur Aina Abdulah & Ibnor Azli Ibrahim

Bab 6
Kedudukan Sadd al-Dhara’i‘ menurut Mazhab Syafii
Ahmad Dahlan Salleh

Bab 7
Hukuman Tashhir (Pendedahan kepada Awam) sebagai Hukuman Alternatif menurut Undang-Undang Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia
Ahmad Bin Muhammad Husni, Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Al Adib Samuri, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Bab 8
Pelaksanaan Hukum Hudud Menurut Kerangka Perundangan di Malaysia
Mohd. Nasran Mohamad, Mohd Al Adib Samuri, Zuliza Mohd Kusrin, Anwar Fakhri Omar dan Mohd Zamro Muda

Bab 9
Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam di Kalangan Orang Islam di Malaysia: Lacuna dan Implikasi Penguatkuasaan
Zaini Nasohah

Bab 10
Review on the Provisions of Polygamous Marriage in Malaysia
Zuliza Mohd Kusrin, Zaini Nasohah & Noor Lizza Mohd Said

Bab 11
Perjudian dan Spekulasi: Satu Perbandingan dari Perspektif Ekonomi Islam
Nor Fahimah Mohd Razif & Azlin Alisa Ahmad

Bab 12
Kedudukan Saham Keutamaan menurut Perspektif Islam
Shofian Ahmad & Marina Abu Bakar

Bab 13
Analisis Prinsip Qarḍ dalam Pinjaman TEKUN
Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani & Lokmanulhakim Hussain

Penyumbang

Indeks