ISU SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 20

muka depan  Muka belakang

Kata Pengantar & Senarai Kandungan

Bab 1
Pengenalan: Pencerakinan Isu Syariah dan Undang-undang Wahana Pelestarian Akademik
Md Yazid Ahmad, Anwar Fakhri Omar & Mohammad Zaini Yahaya

Bab 2
Pengenalan Beberapa Istilah dalam Minhaj al-Talibin
Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Mohammad Zaini Yahaya

Bab 3
Kerja dan Tanggungjawab (Obligasi) dalam Kontrak
Mat Noor Mat Zain

Bab 4
Penggunaan Hiyal dalam Produk Bay‘ al-‘Inah dan Bay‘ al-Tawarruq oleh Institusi Kewangan Islam di Malaysia
Shofian Ahmad & Samsinar Sulaiman

Bab 5
Penentuan Karektor Fiqh bagi Pemilikan Benefisial dalam Sukuk
Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul Ghani

Bab 6
Pembunuhan Tidak Sengaja dan Kesannya terhadap Pewarisan Harta Pusaka menurut Undang-undang Pusaka Islam
Ahmad Muhammad Husni, Md Yazid Ahmad, Mohd Zamro Muda, Noor Lizza Mohamed Said & Zaini Nasohah

Bab 7
Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia
Zaini Nasohah

Bab 8
Pembahagian Harta Sepencarian dalam Poligami Menurut Undang-undang Keluarga Islam
Md Yazid Ahmad, Ahmad Muhammad Husni & Noor Lizza Mohamed Said

Bab 9
Sokongan terhadap Saudara Baru menurut Syarak
Nabilah Huda Zaim & Zuliza Mohd Kusrin

Bab 10
Kedudukan Adat Perkahwinan Kaum Dusun Muslim di Mukim Kirokot, Tambunan, Sabah menurut Syarak
Mohd Sopiee Shiddeq, Noor Lizza Mohamed Said & Md Yazid Ahmad

Senarai Penyumbang

Indeks