PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW AND ISLAMIC JURISPRUDENCE (ICLIJ2017)

Tarikh:
28 April 2017

Editor:
Anwar Fakhri Omar, Muhammad Adib Samsuddin, Muhammad Nazir Alias, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Nurbazla Ismail, Nurul Ilyana Muhd Adnan & Wafaa’ Yusof

ISBN:
978-967-0913-52-8

Organised by:
Department of Syariah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

Kulit Depan/Front Cover

Bahagian Depan/Preliminary Part

Perkembangan Undang-Undang Syariah di Malaysia
YAA Prof. Adjung Dato’ Dr. Mohd Na’im Mokhtar
Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

Corporate Responsibility in Malaysia and Its Shariah Perspective
Professor Dr Hasani Mohd Ali
Professor of Corporate Law, Faculty of Law, UKM

Perkembangan Penghakiman Kes-kes Pemelukan Islam dan Implikasi Perundangan terhadap Pindaan Rang Undang-undang
Seksyen 51A dan 88A Akta 164
Profesor Madya Dr Zuliza Mohd Kusrin & Dr Mohd Zamro Muda

Asbabul Nuzul Ayat Poligami dan Teori Perundangan di Beberapa Negara
Siti Mursyidah Mohd Zin & Nur Zulfah Md Abdul Salam

Faraq Perkahwinan bagi Pasangan Tak Sah Taraf di Negeri Sembilan: Tinjauan Umum menurut Perundangan Islam
Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Hasnizam Hashim, Syahirah Abdul Shukor & Asma Harun

Penilaian Semula Asas Penentuan Kadar Nafkah Isteri dan Anak di Mahkamah Syariah
Zaini Nasohah & Abu Suffian Abu Yaziz

Gantirugi Akibat Pembatalan Pertunangan: Menurut Fiqh serta Amalannya di Mahkamah Syariah
Miszairi Sitiris & Nurul ‘Arifah Mohamad

Pengurusan Perceraian Orang Islam menurut Undang-undang Keluarga Islam Johor
Hashimah Hashim & Mohd Afizul Hakim Ibakarim

Pengharmonian Isu-Isu Perbankan Islam melalui Mahkamah Syariah di Malaysia
Mohd Fakhrurrazi Mohd Hanapi & Ruzian Markom

Aspek Inovasi dalam Produk ar Rahnu
Mat Noor Mat Zain, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani & Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Untung atas Angin dalam Urus Niaga Saham secara Kontra (Contra Trading)
Azlin Alisa Ahmad & Nurul Ilyana Muhd Adnan

Analisis Peruntukan Undang-Undang Harta Pusaka di Malaysia
Nur Zulfah Md Abdul Salam, Nurhayati Abdul Ghani, Noor Syahida Abdul Rahman, Hasliza Talib & Nurul Syafini Abd Rahman

Analisis terhadap Beberapa Pandangan berkaitan Tanah Adat di Negeri Sembilan
Amir Husin Mohd Nor, Muallimin, Azman Ab.Rahman, Muneer Ali Abdul Rab, Setiyawan Gunardi, Mahmoud Mohamed Ali, Fithriah Wardi, Nik Rahim Nik Wajis, Mohamad Ikwan Hami

Permasalahan Tadbir Urus dalam Memantapkan Institusi Wakaf Negeri
Shahrina Romli, Mat Noor Mat Zain, Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

Implikasi Pemelukan Islam terhadap Pengurusan Harta Mualaf
Rina Fakhizan Mohd Sukri, Zuliza Mohd Kusrin, Mohd Zamro Muda & Mohd Yazid Ahmad

Perealisasian Pengagihan Zakat melalui Pembiayaan Mikro Kredit: Hukum dan Bentuk Akad
Nurul Ilyana Muhd Adnan, Suraya Ismail, Wan Anisah Endut & Azlin Alisa Ahmad

Pemerkasaan Sistem Zakat di Malaysia: Permasalahan dan Cadangan Pelaksanaan
Muhammad Nur Aiman Zulkifli, Nur Fatihah Lockman & Filzah Farah Zainoddin

Analisis Keperluan Qabd dalam Akad Hibah yang Diperuntukkan dalam Perundangan di Jordan
Noor Lizza Mohamed Said, Adnan Mohamed Yusoff, Mohd Zamro Muda & Md. Yazid Ahmad

Muafakat dan Takharuj: Antara Amalan Kebiasaan dan Undang-Undang Pusaka Islam
Md Yazid Ahmad, Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

Sekatan Terhadap Hak Milik Tanah di bawah Akta Tanah 1960
Zulkifli Mohamad, Muhammad Nazir Alias, Azizi Umar, Wan Zulkifli Wan Hassan, Aminuddin Basir, Khalim Zainal & Jamsari Alias

Istibdal Wakaf  Saham menurut Syarak dan Undang-undang di Malaysia
Norazuatika Mohamad Nordin & Mohd Zamro Muda

Kesan Agihan Zakat Dapat Mengurangkan Kadar Kemiskinan dan Menstabilkan Pendapatan
Asniah Ahmad & Nurul Ilyana Muhd Adnan

Pemakaian Prinsip Undang-Undang Sivil dalam Penghakiman Berkaitan Prosiding Kes di Mahkamah Syariah: Satu Kajian Kes
Multazimah Rafie & Shahrul Mizan Ismail

Implikasi Dasar Penamaan Saudara Baru terhadap Mualaf di Malaysia
Mohd Al Adib Samuri & Azlan Shah Nabees Khan

Isu-isu Hak Kebebasan Beragama di Malaysia
Nazneen Ismail, Nurulfathonah Mohd Effendy, Kamal Azmi Abd Rahman, Norsaleha Mohd Salleh & Indriaty Ismail

Jaminan Perundangan terhadap Orang Kelainan Upaya (OKU) dalam Pekerjaan menurut Syarak dan Perundangan
Noratiqah Abd Aziz & Zuliza Mohd Kusrin

Keterangan Forensik di Malaysia: Satu Kajian Literatur
Ummi Rose Azra Mohamad Tajuddin & Nurbazla Ismail

Analisis Draf Pindaan 164 AMU
Nur Hidayah Israh & Nurbazla Ismail

Pembuktian Penyebaran Fitnah di Internet Menurut Akta Keterangan 1950 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997
Hasrul Izwan Rahim & Nurbazla Ismail

Keselamatan Pekerja di Tempat Kerja dari Perspektif Islam dan Peruntukan Perundangan di Malaysia
Nor Hasliza Mat Hasan & Kamal Halili Hassan

Perkembangan Teknologi Elektronik dan Kesannya Terhadap Penyelesaian Kes-kes Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia
NurHidayati Hamzah & Zaini Nasohah

Penggubalan Undang-undang Angkasa dan Peranannya terhadap Aktiviti Penerokaan Angkasa Lepas: Satu Tinjauan
Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim

Bidang Kuasa dan Prosedur Cerapan Hilal Rasmi di Malaysia
Mohd Razlan Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai

Pengaruh Taubat dalam Pengguguran Hukuman Hudud
Hamidi Abdul Ghani

Konsep Khalwat menurut Syarak dan Perundangan Jenayah Islam di Malaysia
Mariyah Mohamed Salleh & Zuliza Mohd Kusrin

Tatacara Siasatan Suspek Kanak-kanak dalam Kes Jenayah Syariah di Malaysia
Wafaa’ Yusof & Asma Hakimah Abdul Halim

Niat dan Kesannya ke atas Hukum Jenayah Qisas
Muhammad Akramin Kamarul Zaman, Mohd Noor Daud & Mohamad Marzuqi Abdul Rahim

Justifikasi Dokumen sebagai Pembuktian di Mahkamah Syariah
Maslia Izatie Mohd Atan & Nurbazla Ismail

Ketaatan kepada Pemimpin dalam Negara Demokrasi menurut Maqasid Syariah
Mazlan Mohd Ibrahim, Muhammad Nazir Alias & Anwar Fakhri Omar

Pendekatan Maqasid al-Shari’ah dalam Amalan Penyusuan Susu Ibu
Marini Mohd Yusoff & Wafaa’ Yusof

Prinsip-Prinsip Keselamatan dalam Pendidikan dan Pembinaan Indeks Maqasid Syariah Pendidikan Malaysia
Ahmad Munawar Ismail, Sarmia Mohd Abdul & Wan Kamal Mujani

Maqasid Syariah dalam Keterangan Forensik di Mahkamah Syariah Malaysia
Syazwan Mohd. Yusof

Tuntutan-Tuntutan Plaintif yang Layak Dipohon bagi Kes Kecuaian Doktor di Hospital: Satu Kajian menurut Undang-Undang Tort
Mohd Farok Mat Nor & Mashitah Nabees Khan

Kebebasan Bersuara di Media Sosial menurut Syarak
Wan Nor Farhani Wan Hassan & Zuliza Mohd Kusrin

Halal Label berdasarkan Akta Makanan 1983 dan Sejauh Mana Peranannya dalam Perlindungan Pengguna Makanan Halal di Malaysia
Mustafa ‘Afifi Ab. Halim

Menganalisa Literatur Review Berhubung Isu Makanan dan Pemakanan di Negara Bukan Islam
Siti Nur Husna Abd Rahman & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Nutrien Pemakanan dan Kesannya Terhadap Hukum Halal
Mustafa Mat Jubri @ Shamsuddin

Amalan Penternakan Haiwan mengikut Syarak Menjamin Kualiti Makanan Berteraskan Haiwan
Raden Siti Hawa Radin Mokhtar & Abdul Basir Mohamad

Hubungan Insentif Keimanan dan Amalan Pengajaran Guru Tahfiz Swasta di Negeri Perak
Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Abd Hadi Borham, Wahyu Hidayat Abdullah & Ahmad  Yussuf

Elemen Merentas Sempadan Masa Dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik (Turath)
Mohammad Zaini Yahaya & Muhammad Adib Samsudin

Keris dalam Pengubatan Tradisional Melayu dari Perspektif Islam sebagai Suatu Kajian Kes di Kelantan
Azlina Musa

Kepatuhan Syarak oleh Dealer dalam Jual Beli Kereta
Mohd Shafik Haji Mustafa & Mat Noor Mat Zain

Islamic Economic System:  A Critical Analysis
Abdul Wahab Arain

Modus Operandi of Forward Sale as a Sharia Compliant Personal Financing Instrument
Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Adoption in CEDAW, A Study in the Light of Islamic Law and Omani Law
Mohammed Ghassan Suliman Al-Mazrooey

Personal Character as a Factor for the Fulfilment of Good Faith Obligations: A Comparison of Islamic, Civil and Common Law Positions
Yaser Farmani & Anowar Zahid

Robust Correlation Diagnostic for Dynamic Behavior of Malaysia Currency with World Crude Oil Price: A Statistical Analysis for Islamic Country Currency in Economic Friction Condition
Nashirah Abu Bakar

العادات السلبية في المجتمعات المسلمة والآثار المترتِّبة عليها: دراسة وصفية
Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris, Mualimin Mochammad Sahid, Muneer Ali Abdul Rab, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab. Rahman, Nik Rahim Nik Wajis, Setiyawan Gunardi & Fithriah Wardi

ضوابط تغيّر الاجتهاد بتغيّر العوائد والأعراف
Muneer Ali Abdul Rab, Mualimin Mochammad Sahid, Amir Husin Mohd Nor, Azman Ab. Rahman, Mahmoud Mohamed Ali, Nik Rahim Nik Wajis, Setiyawan Gunardi & Fithriah Wardi

الأصول العامة التي قام عليها العلماء باتجاه المستجدات العصرية دراسة تحليلية
Ahmad Muhammad Husni al-Jufri

 حكم المصادرة في العقوبة المالية
Mohd Harifadilah Rosidi & Shofian Ahmad

مشروعية العمل بالعقوبات البديلة دراسة تحليلية
Ahmad Muhammad Husni al-Jufri