INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC JURISPRUDENCE (ICIJ) 2016

icij2016_front

Front Cover

icij2016_back

Back Cover

Title:
Proceeding International Conference on Islamic Jurisprudence (ICIJ) 2016
Editors:
Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Mohammad Zaini Yahaya & Anwar Fakhri Omar
ISBN:
978-967-0913-33-9
Publisher:
Department of Shariah, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

Preliminary part

Sejarah Pelaksanaan Undang-Undang Islam  Dalam Kerajaan ‘Uthmaniyyah
Mohd Nasran Mohamad, Mohd Al Adib Samuri, Zuliza Mohd Kusrin, Anwar Fakhri Omar, Mohd Zamro Muda & Nurhafilah Musa

Merekonstruksi Sejarah Islam Pahang : Satu Pengenalan
Ahmad Farid Abdul Jalal, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ab. Halim Ismail, Huzaimah Ismail, Nor Adina Abd. Kadir & Muhammad Ikhlas Rosele

Ilmu Kolonial Dan Sains Barat Di Tanah Melayu
Ahmad Farid Abdul Jalal, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Huzaimah Ismail, Nor Adina Abdul Kadir , Muhammad Ikhlas Rosele & Ab. Halim Ismail

Islamic Law Perspective On Religious Harmony In Contemporary World: An Overview
Tareque Atique

Permohonan Keluar Islam Di Mahkamah Syariah
Mohd Al Adib Samuri

Buddhists View on Muslim Socio-culture in Post-War Context of Sri Lanka
Ahamed Sarjoon Razic, Ahmad Sunawari Long, Kamarudin Salleh & Khaidzir Hj. Ismail

Anti-Halal And Anti-Animal Slaughtering Sentiments And Their Impact In Post-War Sri Lanka
Mohammad Agus Yusoff & Athambawa Sarjoon

Upah Penyusuan Susu Ibu Menurut Perspektif Islam
Normadiah Daud, Sabri Haron, Nadhirah Nordin , Zurita Mohd Yusof, Zuliza Mohd Kusrin, Wan Pauzi Wan Ibrahim, Noraida Ramli & Nurhidayah Ashar

Bayaran Khuluk Menurut Pandangan Ulama Islam Dan Amalannya Di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan
Mohd Noor Daud, Muhammah Akramin Kamarul Zaman, Mohamad Marzuqi Abd Rahim, Abd Rahman Abd Ghani & Siti Kausar Zakaria

Pencegahan dan Hukuman Perbuatan Buang Bayi Menurut Kerangka Perundangan Syariah dan Sivil Di Malaysia: Cukupkah Undang-Undang yang Ada?
Adibah Bahori & Siti Zubaidah Ismail

Perlaksanaan/Kaedah Cerai Secara Talaq Menurut Undang-Undang Keluarga Dan Pusaka Islam Selatan Thailand (UUKDPI)
Mahyidin b. Hamat, Zuliza Mohd Kusrin & Mohd Nasran Muhamad

Islamic Family Law for Migrant Muslims in the Western Countries (An International Private Law Perspective)
Sri Wahyuni

Isu-Isu Dalam Persetujuan dan Perjanjian Persefahaman Sebelum Perceraian Secara Bersama
Siti Shamsiah Hj Md Supi

Pengenalan Kepada Undang-Undang Jenayah Syariah di Aceh
Ikramsyah Irwali & Zuliza Mohd Kusrin

Superiority Of Islamic Law As A Divine Law in Encountering Economic Crimes
Siti Faridah Abdul Jabbar & Asma Hakimah Ab Halim

Wasiat Pesakit Kritikal Menurut Perspektif Hukum Syarak Dan Aplikasinya Dalam Enakmen Wasiat Orang Islam Di Malaysia
Asjad Mohamed, Norhapizah Mohd. Burhan, Mohd Kamal Azman Jusoh, Mohd Farihal Osman & Mohd Daud Awang

Konsep Hukum Dan Perundangan Serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqūd Dalam Pentadbiran Harta Pusaka
Mohd Muslim Salleh & Siti Mashitoh Binti Mahamood

Kedudukan Wanita Dalam Sistem Pusaka Islam
Noor Lizza Mohamed Said & Mohd Zamro Muda

Aspek Perundangan Berkaitan Pengurusan Wang Khairat Di Malaysia Dan Peranan Agensi Berkaitan
Mohd Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

Zakat Saham: Status Kewajipan Dan Isu Pemilikan Sempurna
Lokmanulhakim Hussain

Pembentukan Mal Am Sebagai Produk Perbankan Islam
Nadiah Rasid & Mat Noor Mat Zain

Apakah Signifikan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 Ke Atas Tingkahlaku Penerimaan Dana Deposit Oleh Institusi Perbankan Islam Malaysia
Muhammad Haffiz Muhamad Isa & Shahida Shahimi

Pemilikan Bermanfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kewangan Islam: Keperluan Kepada Satu Parameter
Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Mat Noor Mat Zain, Salmy Edawati Yaacob, Ruzian Markom, Amir Fazlim bin Yusoff, Ahmad Dahlan Salleh, Mohammad Firdaus
Mohammad Hatta & Hanzalah Zainal

Profit Equalization Reserve and Profit Sharing Investment Accounts: Empirical Evidences from Malaysia
Noor Fadhzana Mohd Noor

Bay’ Salam (Forward Sale) Model As An Islamic Personal Financing Instrument
Amir Fazlim Jusoh@Yusoff

Does IFSA 2013 Marginalized Mudarabah-Based Deposit? A Case Study of AmBank Islamic Berhad
Mohd Shaifudin

Dokumen Awal Politik Islam
Anwar Fakhri Omar & Umi Salamah Mohamad Aini

Rethinking Islam And Democracy:  The ‘Other’ In Modern-Day Sunni Islamic Religious Writings
Muhammad Al Atawneh

Tafsiran Kesamarataan Gender Menurut CEDAW dan Islam
Mohd Hazuman Zulkifli & Zuliza Mohd Kusrin

Tracing the Concept of Negotiation in Law, Pakistani Legal System and Sharī‘ah (Islamic Law) (A Comparative Study)
Lutfullah Saqib

Memahami Masalah Penyesuaian Tingkah Laku  Luaran  Kanak-Kanak Di Dalam Kelas
Zanariah Mat Isa & Kamarul Shukri Mat Teh

Prinsip Makanan dan Minuman dalam Islam
Mohd Izhar Arif Mohd Kashim, Muhammad Zaini Yahya , Muhamad Adib Samsudin & Diani Mardiana Mat Zin

Pendidikan Islam Bagi Murid Berkeperluan Khas Menurut Undang-Undang
Izuli Dzulkifli

Kesesuaian Penggunaan Astrolab Pada Masa Kini Dalam Pendidikan Astrofiqh di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur
Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim

Analysis of Sharia Compliance Element in the Film The Song of Sparrows (2008)
Rosmawati Mohamad Rasit

Pengaruh Filem Terhadap Akidah Muslim: Analisis Unsur-Unsur Syirik dalam Tiga Filem Seram
Monika @ Munirah Abd Razzak, Siti Khadijah Rahim, Norrodzoh Hj Siren & Nik Mohd Zaim Ab Rahim

Amalan Pengurusan Kebersihan Darah-Darah Wanita Menurut Islam
Nor Kartina Tawang, Basri Ibrahim & Dr. Normadiah Daud

Proses Penerapan Aspek Ibadah dalam Kaunseling
Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Adawiyah Ismail & Noor Shakirah Mat Akhir

Kesan Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Sikap Pelajar Sekolah Menengah. Satu Tinjauan Literatur.
Mazulizam Ismail

Pihak Yang Terlibat dalam Isu Khilaf Penentuan Awal Bulan Hijrah di Malaysia Sebelum Penubuhan Mabim Dan Faktornya
Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Najib Bin Nadzar & Mohd Hafiz Safiai

Tangkapan Kanak-Kanak Yang Berkonflik Dengan Undang-Undang Jenayah Syariah Di Malaysia
Wafaa’ Yusof, Anita Abdul Rahim & Asma Hakimah Abdul Halim

Keterangan Forensik Bagi Kesalahan Deceit: Satu Kajian Awal
Nurbazla Ismail

Safety Measures in Addressing Violence Against Female Workers in Public Places
A’dawiyah Ismail & Suhaila Sharil

Kepelbagaian Tafsiran Dalam Memahami Nas al-Quran: Tumpuan Terhadap Beberapa Isu Agama di Malaysia
Mustaffa Abdullah, Muhamad Alihanafiah Norasid, Sedek Ariffin & Khadher Ahmad

Transformasi Pengurusan Zakat Dan Model Pelaksanaannya di Malaysia
Ahmad Shahir Makhtar, Shofian Ahmad, Mat Noor Mat Zain &  Zaini Nasohah

Pedagogi Al-Quran Terhadap Rasulullah SAW dan Kaitan dengan Aspek Pemeliharaannya
Abd Rahman Abd Ghani

Pentadbiran Rasulullah saw: Model Tadbir Urus yang Cemerlang
Ermy Azziaty Rozali, Lukman Ibrahim & Wan Kamal Mujani

Kawal Selia Ar Rahnu : Isu dan Cabaran Terhadap Penyedia Perkhidmatan Ar Rahnu di Malaysia
Salmy Edawati Yaacob

Kedudukan Merokok di Kalangan Guru dan Pelajar dalam Institutsi Pendidikan Pondok di Selatan Thailand
Isma-ie Katih & Numan Hayimasae

Tanggungjawab Berzakat Di Kalangan Minoriti Muslim Di Thailand
Waeamrene Waepa, Shofian Ahmad, Mohd.Nasran Mohamad, Muhamad Razak Idris & Afriyanto

The Socio-Economic and Political Cooperation In Thai-Malaysian Border: Opportunities And Obstacles
Ibrahima Lamine Sano, Ibrahem Narongraksakhet & Abdullai M. Kaba

An Analysis Of Secondary Level Curriculum Of Madrasah In Pakistan.
Hameedullah Bhutto & Ibrahem Narongraksakhet.

An Overview Of Waqf Administration:  A Case Study Of Thai Administrative Law
Suthisak Duereh & Tawat Noipom

Pembinaan Model Zakat Mikro Kredit : Satu Kajian Awal
Nurul Ilyana Muhd Adnan

قانون الطلاق في وادي الرافدين
Abd Razak Sinaj

الترويح التربوي وأثره على العبادة
Ali Samuh

براءة ولد الزنا من وِزرِ الوالدين دراسة حديثية: إشكال، وحلول
Muhammad Lamine Muhammad Saila

قواعد التعايش السلمي من منظور الشريعة الإسلامية
Usman Yunus

العولمة الثقافية وعالمية الإسلام
Al-Bahloul Ali Mansour & Muhammad Razak Idris

أغذية الحلال والتغذية في الشريعة الإسلامية
Ibrahim Baraheng & Asman Taeali

أحكام موانع الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون التايلاندي
Hamdan Datu & Asman Taeali

التخارج بين الورثة أحكامه وصوره في الفقه الإسلامي
Ahmad Muhammad Husni , Md. Yazid Bin Ahmad, Mohd. Ridzuan Bin Awang,  Mohd. Zamro Muda & Noor Lizza Mohamed Said

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการซะกาตฟิตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้
Anis Pattanaprichawong

การอนุญาโตตุลาการในกฎหมายอิสลาม : ศึกษาหลักการเบื้องต้น
Safari Hohbai

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริโภคอาหตามบทบัญญัติอิสลาม
Mhadusen Mhadman & Maroning Salaeming

Teori Pilihan Pengguna Dalam Produk Pembiayaan Kewangan Islam
Zamzuri Zakaria

Ekstrem atau Melampau dalam Pengistilahan Al-Quran dan Hadith: Analisis Terhadap Pemahaman daripada Teks
Khadher Ahmad, Mustaffa Abdullah, Mohd Yakub@ Zulkifli Mohd Yusoff & Fauzi Deraman